CUSTOMER CENTER 


BANKING INFO


COMPANY INFO


www.dasetikett.com

070 4234 0811
상담시간 :  10:00 - 17:00
점심시간 :  12:00 -  13:00

토/일/공휴일 휴무


국민은행 · 654501-04-006291

예금주 · 김건호                       

 

컨수머블 언리미티드

경기도 하남시 미사강변중앙로 7번안길 25 미사유테크밸리 D동 708호

사업자등록번호 : 215-22-42720 [사업자정보확인] 통신판매업신고 : 제 2021-경기하남-2054

대표이사 김건호,이경준

개인정보관리책임자 : 이경준 (dasetikett@naver.com) | 

문의전화 : 070-4234-0811 | FAX : 0504-416-1027

COPYRIGHT (C) 2017 DASETIKETT. ALL RIGHTS RESERVED.


                                                               경기도 하남시 미사강변중앙로 7번안길 25 미사유테크밸리 D동 707호  ㅣ 고객센터 070-4234-0811  ㅣ  제 2014-서울송파-1216